Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

اولين قدم برای طراحی يک PCBايجاد يک پروژه ميباشد ، برای ايجاد پروژه PCBمطابق شکل زير از مسير
: را انتخاب کنيد

 

NEW PCB PROJECT گزينهFILE > NEW > PROJECT


در حال حاضر شما يک سند PCBايجاد کرده ايد ، اکنون مانند تصوير زير ، از مسير FILE > NEWگزينه schematicرا
انتخاب کنيد تا يک سند شماتيک به پروژه اضافه شود:


بعد از انجام مراحل بالا ، همانطور که مشاهده ميکنيد ، دو پنجره باز ميشود ، پنجره اول محل کشيدن شماتيک و پنجره دوم نام
5
پروژه را نمايش ميدهد .منو ها ی موجود در اين محيط را به 7بخش تقسيم کرده ايم ، در زير کار هر منو به صورت کلی در زير گفته شده است:
: System Menuدر اين قسمت شما ميتوانيد ابزار و منوها را مطابق ميل خود بچينيد ، شما همچنين در اين قسمت
ميتوانيد ليسانس های نرم افزار را مشاهده و ويرايش کنيد و ....
: Document Tabsدر اين محل اسناد شماتيک ، pcbو... که باز هستند نمايش داده ميشود ، باکليد کردن روی انها
ميتانيد انها را ببينيد ، همچنين با کليد راست کردن روی هريک و انتخاب گزينه closeميتوانيد انه را ببنديد.
: Menus/Toolbars/Shortcutsشامل منوها ، ميانبر ها و نوار ابزارهاست ، در نوار ابزار ، ابزاری که هميشه به ان
نياز داريد ، وجود دارد ، شما ميتوانيد با رفتن به قسمت System Menuانهارا ويرايش کنيد.
: Navigationبرای دسترسی سريع به ديگر مکانهای نرم افزار ) ، homeمحيط شماتيک ، محيط ، pcbمحيط 3d
و... ( ميتوانيد از اين ابزار استفاده کنيد.
: Panel Accessدر اين قسمت ، منوهای پرکاربرد ،نظير لايبری ، و... برای دسترسی سريع تر گذاشته شده اند .
:Main Design Windowاين قسمت محل کشيدن نقشه شماتيک ميباشد ، شما بايد قطعات را از کتاب خانه اورده و در
اينجا نقشه خود را رسم کنيد
6
) Workspace Panelsنمايش نام پروژه ها وساير اطلاعات( : در اين قسمت نام پرژه ها و ديگر اطلاعات نمايش داده
ميشود ، هر سند شماتيک و pcbبايد در يک پروژه pcdجای گيرد ،در اين مورد بعدا توضيح داده ميشود.
با منوها و ديگر امکانات در ادامه بيشتر اشنا ميشويم .
وارد کردن قطعات به محيط شماتيک :
شماتيک مداری که قصد ساخت داريم برايش ) pcbفيبر مدار چاپی( بسازيم در زير اورده شده است:


مدار مربوط به يک منبع تغذيه 1.2تا 25ولت متغير است.در زير قطعات مدار را مشاهده ميکنيد:
يک عدد پل ديود يا BRIDGE
يک مقاومت ثابت
يک عدد مقاومت متغير
سه عدد خازن در سه اندازه مختلف
يک عدد رگولاتو.ر متغير
دو عدد کانکتور دو پايه
بعد از ايجاد پروژه pcbو سند شماتيک ، بايد مدار را در صفحه شماتيک رسم کنيد ، برای اين کار از قسمت ، Panel Access
منوی Systemگزينه ی Librariesرا انتخاب کنيد :


همانطور که مشاهده ميکنيد ، کتاب خانه باز ميشود ، ابتدا بايد پل ديود را پيدا کرده و ان را روی سند شماتيک بياوريد ،برای
7
اينکار در قسمت مشخص شده نام قطعه ) ( BRIDGEرا وارد کنيد و سپس روی Placeکليک کنيد ، ميبينيد کهقطعه به اشاره گر
موس متصل ميشود ، شما در هر قسمت از سند شماتيک کليک کنيد قطعه در همانجا گذاشته ميشود ، اگرهنگامی که قطعه به اشاره
گر متصل است ، کليد tabرا بزنيد ميتوانيدمشخصات قطعه را ويرايش کنيد .
برای درک بهتر کليه اجزای پنجره کتابخانه شماره گذاری شده است ،
درزير قسمتهای مختلف گفته شده است:
– 1با کليک روی اين گزينه شما ميتوانيد کتابخانهای ديگری را نصب
کرده و از قطعات داخل انها استفاده کنيد.
– 2با کليک روی اين گزينه شما ميتوانيد يک قطعه را در کابخانه ها
جستجو کنيد ، طريقه ی جست و جوی قطعه در ادامه اورده شده است.
-3با کليک روی اين گزينه قطعه انتخاب شده ، برای جايگذاری در
سندشماتيک اماده ميشود.
- 4ممکن است شما برای طراحی يک مدار به قطعاتی نياز داشتههمچنين ميتوانيد قطعه را در سند شماتيک بگذاريد و سپس روی ان دوبار کليک چپ کنيد تا اين پنجره باز شود.
8
در قسمت "شماره قطعه" ،بايد به جای علامت سوال ، يک عدد از 1تا ... وارد کنيد تا قطعه با اين نام در سند pcb
جايگذاری شود.
در کادر خالی قرمز ، در صورت زدن تيک Lockedمشخصات مذکور قفل شده و تنها از طريق اين پنجره قابل تغيير
خواهد بود.
از بين پل ديود و ديود ، يکی را انتخاب کنيد )من پل را انتخاب کردم.( در مکان دلخواه از سند شماتيک کليک کنيد تا قطعه
در انجا گذاشته شود .
برای ساير قطعات نيز مراحل بالا را تکرار کنيد ، در صورتی که مشخصات قطعه برای تان مهم نيست ،فقط همه انها را به
سند شماتيک بياوريد.مثلا اوردن مقاومت ها :
در پنجره کتابخانه گزينه resistorرا جستجو کنيد ، بعد از انتخاب قطعه مناسب ، روی گزينه Placeکليک کنيد وسپس در يک
مکان از سند شماتيک کليک کنيد تا قطه در ان مکان قرار گيرد . برای دثيگر قطعات نيز همين کار را تکرار کنيد
باشيد که دريک کتابخانه موجود نباشد ، برای دسترسی راحتر به
کتابخانه ها ميتوانيد انها را انتخاب کرده و در اين قسمت بگذاريد. اين
مورد در ادامه توضيح داده شده است.
–5نام قطعه مورد نظر را بايد در اين قسمت بنويسيد .
-6قطعات که مربوط به نام مورد جست وجوی شماست در اين قسمت
نمايش داده ميشود ، با کليک کردن روی نام هر کدام ، ميتوانيد شکل
ظاهری در شماتيک و pcbرا در مکانهای 7و 9ببينيد.
-7شکل قطعه در سند شماتيک در اين مکان نمايش داده ميشود.
-8شما با انتخاب اين گزينه ها ميتوانيد ، شکل قطعه را در سند ( Footprint) pcbو در سند شبيه سازی )(Simulation
)برای تعداد محدودی از قطعات( در مکان 9ببينيد.
-9شکل قطعه را در سند pcbنشان ميدهد.
شما ميتوانيد به جای پل ديود ، از چهار ديود استفاده کنيد ، برای اين کار در قسمت 5گزينه diodeرا وارد کنيد ، ميبينيدکه چندين
مورد در قسمت 6نمايش داده ميشود ، با توجه به امپر و ولتاژ خروجی يکی از ديود ها را انتخاب کنيد )1n4007گزينه مناسبی
است( روی کليد Placeکليک کنيد و بعد کليد tabرا بزنيد ، در پنجره ای که باز ميشود ميتوانيد مشخصات قطعه را ويرايش کنيد
، در زير اين پنجره اورده شده است: 

همچنين ميتوانيد قطعه را در سند شماتيک بگذاريد و سپس روی ان دوبار کليک چپ کنيد تا اين پنجره باز شود. در قسمت "شماره قطعه" ،بايد به جای علامت سوال ، يک عدد از 1تا ... وارد کنيد تا قطعه با اين نام در سند pcb
جايگذاری شود.
در کادر خالی قرمز ، در صورت زدن تيک Lockedمشخصات مذکور قفل شده و تنها از طريق اين پنجره قابل تغيير
خواهد بود.

از بين پل ديود و ديود ، يکی را انتخاب کنيد )من پل را انتخاب کردم.( در مکان دلخواه از سند شماتيک کليک کنيد تا قطعه
در انجا گذاشته شود .
برای ساير قطعات نيز مراحل بالا را تکرار کنيد ، در صورتی که مشخصات قطعه برای تان مهم نيست ،فقط همه انها را به
سند شماتيک بياوريد.مثلا اوردن مقاومت ها :
در پنجره کتابخانه گزينه resistorرا جستجو کنيد ، بعد از انتخاب قطعه مناسب ، روی گزينه Placeکليک کنيد وسپس در يک
مکان از سند شماتيک کليک کنيد تا قطه در ان مکان قرار گيرد . برای دثيگر قطعات نيز همين کار را تکرار کنيد.

Share on Social Networking Websites

FacebookMySpaceTwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksNewsvineLinkedinRSS FeedPinterest
Design by: Electronic Trade of Arsh Gostar Co. (ETAG) Multimedia Studio :: amir abdi :: 2016