تدوین استانداردهای ملی

تدوین استانداردهای ملی

استاندارد های تدوین شده با موضوع طراحی ، مونتاژ و روش آزمون بردهای مدار چاپی

دانلود متن استانداردهای برد مدار چاپی

شماره ملی استاندارد

شماره ملی اختصاص یافته به استانداردهای برد مدار چاپی توسط سازمان ملی استاندارد ایران

ردیفشماره ملینام استاندارد 
 1 16956-5-8برد مدار چاپی و مونتاژ های برد مدار چاپی – طراحی و استفاده
قسمت 5-8 (زمينه / اتصال) – قطعات آرايه سطحي (LGA و CGA ،FBGA ،BGA)
پیوند در وب سایت اداره استاندارد
 2 16955-1 روش های آزمون برای مجموعه ها، ساختار های میان اتصال و مواد الكتریكی
قسمت 1: روش های آزمون كلی و روش شناسی
پیوند در وب سایت اداره استاندارد
 3 16955-5 روش های آزمون برای مجموعه ها، ساختارهای میان اتصال و مواد الكتریكی
قسمت 5: روش های آزمون برای مجموعه های برد مدار چاپی
پیوند در وب سایت اداره استاندارد