ارزش های سازمانی

ارزشهای سازمانی

ارزش های اجتماعی:

  • توسعه مرز دانش در صنعت الكترونيك

 ارزش های انسانی :

○       تعهد

○       صداقت

○       منافع جمعي

 

ارزش های حرفه ای :

  • رضايت مشتري
  • راه كار محوري
  • كارتيمي
  • نظام مندي