منشور اخلاقی

منشور اخلاقی

منشور اخلاقی کارکنان عرش گستر

ما کارکنان عرش گستر  به منظور انجام وظایف  اداری،پرسنلی ، فروش ، بازاریابی ، خدمات ،

پشتیبانی ، طراحی و فنی مهندسی  در زمینه صنعت الکترونیک ، خود را مسئول و موظف به

رعایت موارد ذیل می‌دانیم:

. ناظر دانستن خداوند متعال در همه امور و رعایت تقوا و تلاش در جهت جلب رضایت الهی

. رعایت نظم و انضباط اداری و حضور مؤثر و به موقع در محل کار 

. رعایت صداقت، کرامت انسانی و احترام به افراد (پرورش منابع انسانی، حفظ حرمت و

   شخصیت انسانها، خوشرویی، متانت، اعتدال و ایجاد توازن)

. استفاده از پوشش و ظاهر آراسته مطابق با فرهنگ اسلامی و عمومی جامعه و رعایت

   سایر شئونات اسلامی

. اشاعه فرهنگ پاسخگویی مناسب به ارباب رجوع

. تقویت حس مسئولیت پذیری و همگرایی جمعی نسبت به حرفه و شرکت

. تلاش برای درک صحیح اهداف شرکت  و حرکت به سوی تحقق اهداف مورد نظر

. داشتن وجدان کاری در انجام وظایف به صورت مؤثر و کارآمد منطبق با قوانین و

   مقررات جاری

. به کارگیری خلاقیت و نوآوری و ارتقای توانمندی علمی و عملی برای بهبود انجام

   وظایف محوله

. رازداری و حفظ اطلاعات شرکت و مشتریان  و استفاده صحیح از اختیارات و قدرت سازمانی

. ایجاد و حفظ محیط آرام، همراه با صمیمیت و اعتماد، پرهیز از شایعه و صفات ناپسند

. رعایت صرفه‌جویی و ممانعت از اسراف و مصرف بیهوده امکانات و مسئولیت اجتماعی 

  نسبت به پیرامون خود 

در جهت توسعه همه جانبه و پایدار عرش گستر  قدم برداشته و درتقویت ارزشهای سازمانی 

و غرور و افتخار برای شرکت و در نتیجه خدمت رسانی به میهن عزیزمان  سهیم باشیم.

                                                         «با آرزوی توفیق الهی