مرکز امور مشتریان عرش‌گستر

عرش‌گستر برای افزایش سطح رضایت مشتریان، دریافت صدای آنان و نظرسنجی درباره پیشبرد امور پروژه‌های مونتاژ که به طور معمول با چالش‌ها و دغدغه‌های بسیار زیادی از مرحله طراحی تا تست عملکرد روبه‌رو است، در حال راه‌اندازی مرکزی با نام "صدای عرش" هست.

هدف در این مرکز دریافت بازخورد پروژ‌ه‌های مختلف قرار گرفته است و رساندن آن به دست مدیران ارشد هست تا از این طریق بتوانند فرآیندهای خود را به سوی کسب رضایت بالاتر مشتریان سوق دهند.


قطعات الکترونیک - بردمدار_چاپی - مهندسی_معکوس - پشتیبانی - رضایت
processing...