امپدانس کنترل

امپدانس کنترل

کنترل امپدانس بردمدارچاپی

امپدانس مجموع مقاومت و راکتانس مدار الکتریکی است که واحد آن اهم است. مقاومت مقدار مخالفت در برابر جریان الکتریکی در کلیه مواد می باشد. راکتانس مقدار مخالفت به جریان الکتریکی است که بواسطه ظرفیت خازنی و القاشدگی رسانا و تغییرات ولتاژ و جریان ایجاد میشود. در مدار های DC راکتانس وجود ندارد و مقاومت رساناهای مسی چندان مهم نیست. گرچه، راکتانس و امپدانس در مدار های AC با سرعت بالا از اهمیت شایانی برخوردارند{ ان دسته از مدارها که مقدار ولتاژ و جریان در انها دارای تغییرات سریعی می‌باشند}. این تغییرات طراحی را با مشکل مواجه می سازد چرا که تغییرات امپدانس و مسیر سیگنال ها از فرستنده به گیرنده موجب کاهش توان و هم‌چنین صحت سیگنال میشود. سرعت مدار حاکی از فرکانس موج می باشد. مسئله مهم سرعت مورد نیاز برای تغییر ولتاژ و جریان می باشد.

دی الکتریک کنترل شده

از جمله ملاحظات طراحی در تعیین الزامات کنترل امپدانس عبارت اند از: قدرت سیگنال ها- حساسیت مدار به نویز و اعوجاج سیگنال- زمان و سرعت مورد نیاز برای اعمال تغییر در ولتاژ و جریان. مقدار امپدانس برای رسانا به خروجی امپدانس فرستنده و امپدانس ورودی گیرنده بستگی دارد. امپدانس سایر رساناها {کابل های کواکسیال} در مسیر مدار نیز باید مد نظر قرار گیرد. بازه قابل قبول {تلورانس} برای امپدانس در طول روند طراحی و نیز در زمان تعیین پارامترهای برد مدار چاپی مشخص میشود. در شماری از موارد استفاده از نرم افزارها برای تعیین امپدانس با مواد دی الکتریک مشخص، کمک گرفته میشود. این دی الکتریک , دی الکتریک کنترل شده نامیده میشود. برای  کاربردهای مهم‌تر لازم است امپدانس کنترل شده تعیین گردد. امپدانس بر اساس پهنای لایه و رسانا مشخص میشود.