Plugging Via

Plugging Via

فرآیند ایجاد via در PCB

عرش گستربرای فرایند تولید Plugging Via ، راه کارهای مختلفی  پیشنهاد می کند. اگر شما نیازمند Plug Via ، در نواحی BGA، با اپوکسی هادی یا غیرهادی باشید چه به صورت pluggingfully و یا via in pad، ما شما را حمایت می کنیم.

تیم مجرب مهندسی ما به شما کمک خواهد کرد تا طراحی خود را سریع تر وارد بازار کنید، بدون اینکه دچار مسائل کیفی یا تاخیر شوید.

ظرفیت تولید برای ساخت بردهای فلکسی بل با تراکم بالا موجود است.